Informacja o naborze uzupełniającym na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy | Urząd Miasta Dzierżoniów

Informacja o naborze uzupełniającym na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy

Fot: www.pxhere.com/pl

Burmistrz Dzierżoniowa zawiadamia, że  do 31 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, w Biurze Rady Miejskiej Dzierżoniowa, pokój nr 30 I piętro,  przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów w wyborach uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Do orzekania w Wydziale Cywilnym wybieranych będzie 5 ławników, a do orzekania w Wydziale Karnym - 2 ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia;
 • organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłat:

 • za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wzory karty zgłoszenia, druku listy popierającej kandydata na ławnika oraz klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, Rynek1, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.dzierzoniow.pl oraz www.bip.dzierzoniow.pl

Wydarzenia

 • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

 • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

 • Wiosenny Turniej Siatkówki

 • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

 • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert