Dzierżoniowski Bon Żłobkowy – kto dostanie 500 zł od miasta? | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dzierżoniowski Bon Żłobkowy – kto dostanie 500 zł od miasta?

Dzierżoniów wprowadza nowe zasady dofinansowania dla rodziców, których dzieci objęte są opieką żłobkową.

Zgodnie z propozycją, którą w tym tygodniu złożę do Rady Miejskiej Dzierżoniowa, pieniądze będą trafiać bezpośrednio na konto rodzica. To rodzice sami zdecydują o tym, do którego żłobka niepublicznego zapiszą dziecko. Aby otrzymać dofinansowanie z budżetu Dzierżoniowa, nie trzeba już będzie brać udziału w rekrutacji do żłobka publicznego. Co więcej, mieszkańcy będą mogli także zapisać dziecko do żłobka spoza naszego miasta i - jeśli płacą podatki w Dzierżoniowie - również będą objęci Dzierżoniowskim Bonem Żłobkowym – mówi Dariusz Kucharki, burmistrz Dzierżoniowa.

Zmiana zasad, oprócz większej swobody wyboru konkretnego żłobka, pozwoli również wyeliminować sytuacje, w których rodzice spoza Dzierżoniowa korzystali z miejsc w żłobku publicznym oraz z ulg przeznaczanych dla mieszkańców. Dlatego przy składaniu wniosku o nowe świadczenie trzeba będzie dołączyć pierwszą stronę rozliczenia podatkowego za poprzedni rok (na pierwszej stronie PIT-u są podstawowe dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania, ale nie ma na niej informacji o wysokości dochodów).

Projektem uchwały o wprowadzeniu Dzierżoniowskiego Bonu Żłobkowego dzierżoniowscy radni zajmą się podczas marcowej sesji. Jeśli uchwała zostanie podjęta, to nowe świadczenie będzie obowiązywać od nowego roku szkolnego, a wnioski przyjmowane będą od lipca. 

Jak jest obecnie?

 • W Dzierżoniowie funkcjonuje jeden żłobek publiczny(72 miejsca) oraz 3 żłobki niepubliczne (łącznie 195 miejsc).
 • Corocznie ogłaszany jest konkurs dla żłobków niepublicznych na zapewnienie opieki dzieci do lat 3.
 • Niezbędnym warunkiem otrzymania dofinansowania (500 zł) do miejsca w żłobku niepublicznym jest wzięcie udziału w rekrutacji do Żłobka Miejskiego.
 • Dofinansowanie pochodzące z budżetu miasta wypłacane jest bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny.

Jak będzie od nowego roku szkolnego 2023/2024?

 • Dzierżoniowski Bon Żłobkowy dla rodziców aktywnych zawodowo, mieszkających i płacących podatki w Dzierżoniowie.
 • Brak konieczności brania przez rodziców udziału w rekrutacji do żłobka publicznego, co uprawniało do skorzystania z dofinansowania.
 • Możliwość skorzystania ze świadczenia w dowolnym momencie roku szkolnego.
 • Dofinansowanie trafiać będzie bezpośrednio na konto Rodzica i to on decydował będzie, z usług którego żłobka niepublicznego będzie chciał skorzystać.
 • Dzierżoniowski Bon Żłobkowy realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Komu będzie przysługiwać świadczenie?

 • Oboje rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Dzierżoniowa, rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie, są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego lub bezpłatnego, nie są dłużnikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, ani spółek z udziałem gminy, nie posiadają zaległych zobowiązań alimentacyjnych.
 • Legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Kontynuują naukę w systemie dziennym, która uniemożliwia opiekę nad dzieckiem.
 • Biorą udział w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniu zawodowym lub programie aktywizacji zawodowej.
 • Pobierają świadczenie pielęgnacyjne w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Zasady wypłacania świadczenia

 • Wysokość dofinansowania wynosi 500 zł na każde uprawnione dziecko (nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt);
 • świadczenie przysługuje również za czas usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku;
 • w okresie korzystania ze świadczenia rodzic zobowiązany jest do comiesięcznego dostarczania potwierdzenia dokonania opłaty za pobyt dziecka w żłobku (zostanie uruchomiony dedykowany adres mailowy) do ostatniego dnia danego miesiąca (wyjątkiem będzie grudzień);
 • świadczenie wypłacane będzie do 10. dnia następnego miesiąca;
 • w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, świadczenie przysługuje do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata zatrudnienia;
 • wnioskodawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.

 

Wydarzenia

 • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

 • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

 • Wiosenny Turniej Siatkówki

 • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

 • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert