Co może obniżyć rachunki za ogrzewanie? Gdzie sięgnąć po pieniądze? | Urząd Miasta Dzierżoniów

Co może obniżyć rachunki za ogrzewanie? Gdzie sięgnąć po pieniądze?

Fot: UM Dzierżoniów

Zbliża się kolejny sezon grzewczy, dlatego przypominamy mieszkańcom Dzierżoniowa o możliwościach otrzymania dofinansowania w ramach rządowych programów Ciepłe Mieszkanie i Czyste Powietrze. Warto z nich korzystać i warto wiedzieć jakie ograniczenia nakłada na nas uchwała antysmogowa przyjęta przez samorząd województwa dolnośląskiego.

Uchwała antysmogowa

Na terenie naszego województwa obowiązuje uchwała antysmogowa, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa warunków życia poprzez wyeliminowanie przestarzałych instalacji grzewczych.

Treść uchwały antysmogowej

Zakazy stosowania wyłączone z ustawy:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystywaniem tego węgla;
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm;
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
 • innych pieców węglowych i kotłów, niż te odpowiadające piątej klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od lipca 2024 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających trzeciej klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu. Od lipca 2028 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów nie spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie piątej (do tego czasu muszą być zlikwidowane piece i kotły odpowiadające klasie trzeciej i czwartej pod względem granicznych wartości emisji pyłu).

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie węgla i drewna. Do przestrzegania jej zapisów zobowiązani są wszyscy użytkownicy kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Osoby naruszające przepisy uchwały mogą być ukarane mandatem do 500 zł, lub grzywną do 5 000 zł. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

Program Ciepłe Mieszkanie to aż 8 milionów dla mieszkańców Dzierżoniowa

Celem programu prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dzierżoniów przystąpił do tego programu, dzięki czemu do mieszkańców może trafić 8 mln zł. Program dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logotyp programu Ciepłe Mieszkanie

Wysokość indywidualnego wsparcia dla mieszkańca uzależniona od wysokości osiąganych dochodów. Na skorzystanie z takiej możliwości mamy czas do końca października 2025 roku.

Pomoc i szczegółowe informacje udzielane są mieszkańcom w Punkcie Konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" (Rynek 36). Punkt ten jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie samorządy powiatu dzierżoniowskiego. Informacji można zasięgnąć osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. 517 566 669 oraz 519 422 470. Na dole strony publikujemy statystyki dotyczące realizacji programu w Dzierżoniowie. 

Dokumenty do pobrania

Dla Kogo?

Dla osoby fizycznej, posiadającej tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizującej przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Na co?

Na przedsięwzięcia dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł. Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż wybranego elementu:

 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ciepłe Mieszkanie w Dzierżoniowie w liczbach (stan na 31.08.2023r.)

 • Liczba udzielonych konsultacji - 288
 • Liczba złożonych wniosków - 42
 • Liczba podpisanych umów - 29
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 12
 • Łączna kwota wypłaconego dofinansowania dla mieszkańców - 16 tys. 822 zł

Program Czyste Powietrze

To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Napis Czyste Powietrze na białym i zielonym tle

 

Od stycznia 2023 roku zmieniły się zasady udzielania dofinansowania. Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych mają zachęcić do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza dodatkowe dofinansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji mechanicznej z tak zwaną rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok)
 • o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

W programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

Zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 • w części pierwszej – do 135 000 zł
 • w części drugiej – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w części trzeciej – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.

Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Terminy

 • realizacja programu: lata 2018-2029
 • podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków

Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Warunki dofinansowania

W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono dewa lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal. Dofinansowanie nie obejmuje kotłów na ekogroszek.

Szczegółowych informacji i porad o możliwościach otrzymania dofinansowania i prawidłowej realizacji procesu zmiany sposobu ogrzewania udzielają konsultantki Magdalena Gnojek i Urszula Naskręt i Alina Kupis.

Kontakt z punktem konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez samorządy naszego powiatu w ramach Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska. Działalność punktu doradczego finansowana jest wspólnie przez wszystkie samorządy naszego powiatu. Wnioski o dofinansowanie mieszkańcy mogą składać w Punkcie Konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze", Rynek 36/2, w poniedziałki, środy, czwartki - 7.30-15.30, we wtorki - 7.30-16.00, w piątki od 7.30-15.00; tel: 517 566 669 lub 519 422 470 mail: akupisatstowarzyszeniezd [dot] pl, czystepowietrze@.stowarzyszeniezd.pl, unaskretatstowarzyszeniezd [dot] pl.

Wydarzenia

 • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

 • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

 • Wiosenny Turniej Siatkówki

 • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

 • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert