Burmistrz zaprzysiężony, Agnieszka Denysiak Przewodniczącą Rady Miejskiej Dzierżoniowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

Burmistrz zaprzysiężony, Agnieszka Denysiak Przewodniczącą Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Fot: UM Dzierżoniów

Przedstawiciele mieszkańców w radzie miejskiej złożyli wczoraj ślubowanie. Podczas pierwszej sesji rady nowej kadencji wybrano prezydium. Ślubowanie złożył też Dariusz Kucharski, który wygrał wybory wygrał w pierwszej turze. O czym mówił burmistrz Dzierżoniowa w swoim pierwszym wystąpieniu?

W prezydium rady każdy klub ma swojego przedstawiciela. Przewodniczącą Rady Miejskiej Dzierżoniowa została Agnieszka Denysiak (Nowoczesny Dzierżoniów), wiceprzewodniczącymi Ireneusz Żygadło (Koalicja Obywatelska), Jarosław Kresa (PiS) i Jarosław Rudnicki (Dzierżoniów 2023).

My dzierżoniowianie jesteśmy konsekwentni, pracowici i mamy wizję rozwoju naszego miasta. Uważam, że przed nami kolejny okres wzrostu poziomu i jakości życia. Na tym będę się skupiał w swojej pracy - mówił m.in. Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa podczas swojego pierwszego wystąpienia. Poniżej jego pełna treść.

Partnerska współpraca - pierwsze wystąpienie Dariusza Kucharskiego po objęciu mandatu burmistrza Dzierżoniowa

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Radne, Panowie Radni. Zaproszeni goście, Pracownicy UM Dzierżoniów i Jednostek Organizacyjnych, Wielce Szanowni Mieszkańcy Dzierżoniowa. Rozpoczęła się IX kadencja odrodzonego samorządu, w tym moja trzecia jako burmistrza naszego Dzierżoniowa.
Bardzo dziękuję wszystkim wyborcom, którzy po raz trzeci powierzyli mi pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Zdobyte 56% głosów mieszkańców w pierwszej turze w wyborach na burmistrza jest wielkim osiągnięciem, ale również bardzo dużą odpowiedzialnością i motywacją, aby tak pracować, żeby nie zawieść Państwa zaufania.

Dziękuję i gratuluję wyniku moim konkurentom w tych wyborach - Panu Radnemu Jarosławowi Kresie i Panu Radnemu Jarosławowi Rudnickiemu. Mam nadzieję, że tak dobra atmosfera, która wytworzyła się w kampanii wyborczej utrzyma się również w tej 5 letniej kadencji RM i będziemy wspólne wprowadzali nowe rozwiązania dla Dzierżoniowa. Gratuluję radnym, którzy zwyciężyli w tych wyborach i poprzez ślubowanie objęli tak zaszczytne ale i odpowiedzialne funkcje radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Dziękuję kandydatom na radnych ze wszystkich komitetów wyborczych, którym nie udało się zdobyć mandatu. To ważne, że zdecydowaliście się Państwo uczestniczyć w święcie demokracji, jakim są wybory.

Po wyborach stworzyła się koalicja, która w najbliższym okresie będzie kreowała najważniejsze działania w naszym mieście. W skład koalicji wchodzą dwa ugrupowania: Stowarzyszenie Nowoczesny Dzierżoniów Dariusz Kucharskiego z ośmioma mandatami i Koalicja Obywatelska z czterema mandatami. Niewątpliwie Nowoczesny Dzierżoniów i Koalicja Obywatelska są zwycięzcami tych wyborów. Obejmujemy władzę wykonawczą czyli burmistrza, ale też mamy świadomość odpowiedzialności za organ uchwałodawczy – dobrą pracę Rady Miejskiej, gdzie również nasi radni obejmują najwięcej stanowisk w prezydium rady i komisjach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak dobrego wyniku wyborczego i gratuluję radnym, którzy objęli mandaty. Liczę na Waszą lojalność, odpowiedzialność, doświadczenie, chęć służenia mieszkańcom naszego Dzierżoniowa.

Gratuluję radnym Prawa i Sprawiedliwości oraz Dzierżoniowa 2023 i proponuję dobrą współpracę, czego wyrazem jest m.in. uczestnictwo przedstawicieli wszystkich ugrupowań w prezydium Rady Miejskiej i, co nastąpi na kolejnej sesji, w prezydiach stałych komisji Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Chciałbym również korzystać z Państwa propozycji dobrych rozwiązań dla Dzierżoniowa.

Dzierżoniów zasługuje na dobre władze. Również w tej kadencji nie możemy stracić ani jednego cennego dnia w pracy na rzecz pomyślnego rozwoju naszej małej ojczyzny. Tak jak do tej pory deklaruję współpracę ze wszystkimi organizacjami politycznymi, społecznymi, organizacjami pozarządowymi. Chcę współpracować na zasadach partnerskich ze wspólnotami religijnymi. Jestem gotowy wsłuchiwać się w głosy wszystkich tych grup i każdego mieszkańca z osobna zawsze, kiedy taka potrzeba będzie artykułowana. Zrobię wszystko aby Dzierżoniów był postrzegany jako miasto bezpieczne, dobre do życia, tolerancyjne, proeuropejskie, dbające o swoją tożsamość i pamiętające o historii. Będę burmistrzem skutecznym i pełniącym służbę wobec wszystkich mieszkańców.

Podsumowanie ostatnich 5,5 lat pracy burmistrza i Rady Miejskiej zostało przedstawione mieszkańcom w Raporcie o stanie miasta w latach 2019-2024. Była to niejako forma rozliczenia się z pracy. Również na ostatnie uroczystej sesji Rady Miejskiej poprzedniej kadencji w wystąpieniu omówiłem rozwój Dzierżoniowa w różnych dziedzinach naszej działalności.

Naprawdę mamy się czym szczycić i być dumni z osiągnięć miasta i dzierżoniowian. Za te ponad 5 lat bardzo dziękuję radnym poprzedniej kadencji oraz pracownikom urzędu miasta w Dzierżoniowie, jednostek organizacyjnych i spółek naszego miasta. Jest to niemalże 800 osób, które z oddaniem wprowadzają w życie założenia rozwojowe władz Dzierżoniowa. Bez was nie byłoby to możliwe.

Przed nami kolejne 5 lat ciężkiej pracy i nowe wyzwania. Słowa te kieruję do Wysokiej Rady w kontekście konieczności stanowienia prawa lokalnego i do podejmowania kluczowych decyzji, do moich współpracowników, zastępców, których w obecnej kadencji zamierzam powołać dwóch, do kierownictwa urzędu i wszystkich pracowników samorządowych.

Moją dewizą w pracy samorządowej jest partnerstwo i współpraca. Dzięki temu udało nam się stworzyć szereg projektów realizowanych w partnerstwie samorządów. Tworzeniem takich partnerstw oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych zajmuje się stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska”, którego jestem współzałożycielem. Będę chciał przekonać włodarzy gmin naszego powiatu do dalszego jego utrzymywania i rozwoju. Kolejny obszarem współpracy międzygminnej w IX kadencji będzie realizacja strategii ZIT POF. To nowy instrument organizacyjny do rozdziału środków unijnych w 28 samorządach 3 powiatów. Tutaj również Dzierżoniów jako największy z tych samorządów jest liderem, mającym duże kompetencje, ale również odpowiedzialność za prawidłowe pozyskiwanie, realizowanie oraz rozliczanie wielomilionowych inwestycji na południu Dolnego Śląska.

Będę dążył do dalszej współpracy z sąsiednimi samorządami gminnymi z naszego i sąsiednich powiatów, ale również kontynuował bliską współpracę z samorządem powiatowym i chcę powrócić do dobrej, opartej na partnerstwie współpracy z samorządem województwa.

Po okresie obniżania rangi samorządów liczę na zapowiadane zmiany sposobu finansowania gmin, a co z tym się wiąże decentralizacji podejmowania decyzji, również tych finansowych prze organy centralnej administracji publicznej.

Ważnym aspektem do osiągnięcia w dzisiejszych trudnych czasach jest dążenie do samowystarczalności energetycznej. Stąd powołanie spółki Energia Komunalna sp. z o.o., która to spółka ma nas doprowadzić do tego celu. Ważne jest również aby do 2030 roku osiągnąć cel dekarbonizacji, czyli ograniczyć do minimum węglowe źródeł energii. Poprawi to nasze bezpieczeństwo zdrowotne, stan środowiska naturalnego w mieście i regionie. Osiągniemy to dzięki prowadzonym programom termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ale również mieszkań, domów, wspólnot mieszkaniowych. Skorzystamy tutaj z Unijnego Funduszy Sprawiedliwej Transformacji.

Musimy dążyć do dalszego rozwoju i poprawy usług komunalnych w naszym mieście. Myślę tu m.in. o zarządzaniu nieruchomościami, modernizacji i remontach substancji mieszkaniowej, komunalnym i społecznym budownictwie mieszkaniowym, zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, gospodarce odpadami, zaopatrzeniu w paliwa gazowe, energię elektryczną czy cieplną, planowaniu przestrzennym i transporcie publicznym.

Zrealizuję te zamierzenia poprzez spółki prawa handlowego, w których udziałowcem jest Dzierżoniów, ale również poprzez partnerów prywatnych, działających w naszym mieście w tych branżach ora związki międzygminne.

Chcę dalej ściśle współpracować z najważniejszymi instytucjami naszego miasta i powiatu, w szczególności strefy ekonomicznej, firmami i przedsiębiorcami, służbami mundurowymi oraz z Dzierżoniowską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Dzierżoniów jest ważnym miejscem dla wielu korporacji samorządowych, stowarzyszeń i związków powiatowo-gminnych. Dalej będziemy aktywnymi członkami wielu z nich, między innymi Związku Miast Polskich, Euroregionu Glacensis, Stowarzyszeniu Turystycznemu Gmin Gór Sowich, Związku Komunikacyjnego Sowiogórskie Autobusy czy Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. Również bardzo cenię sobie współpracę z miastami partnerskimi. Dowodem tego jest obecność na dzisiejszej sesji RM naszych przyjaciół z Serocka - burmistrza Artura Borkowskiego oraz zastępcę burmistrza Marka Bąbolskiego. Polscy i zagraniczni partnerzy wiele wnoszą w gospodarczy, edukacyjny, kulturalny i sportowy rozwój Dzierżoniowa. Liczę na dalszą owocną współpracę.

Tym razem w kampanii wyborczej swój program rozwoju miasta oparłem na 3 filarach:

 • Dzierżoniów przyjazny mieszkańcom
 • Dzierżoniów bezpieczny dla środowiska
 • Inwestycje dla Dzierżoniowa.

Dzierżoniów Przyjazny Mieszkańcom

Ten filar to oferta usług, wydarzeń i propozycji kierowana do mieszkańców Dzierżoniowa w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. Zawiera się w nim oferta opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży. Nasze żłobki, przedszkola i szkoły muszą być przystosowane do bieżących i zmieniających się potrzeb wychowania i kształcenia. Chcę wprowadzić dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje uczniów z najważniejszych przedmiotów i lekcje pierwszej pomocy ratującej życie. W Dzierżoniowie musi być miejsce dla każdego dziecka w żłobku, przedszkolu czy szkole. Czy to publicznej, czy niepublicznej, na tych samych zasadach organizacyjnych, finansowych i oferty edukacyjnej. Dzięki działaniom inwestycyjnym obiekty oświatowe muszą być wygodne, estetyczne i bezpieczne, a pracować w nich mają za godne wynagrodzenia najlepsi wychowawcy i nauczyciele.

Aktywni zawodowo Dzierżoniowianie powinni mieć możliwość wyboru pracy adekwatnej do swojego wykształcenia i możliwości zawodowych. Będę dalej duży nacisk kładł na działanie „Dzierżoniów miastem przyjaznym dla Przedsiębiorców i przedsiębiorczości”. Każdy przedsiębiorca będzie traktowany w naszym mieście wyjątkowo. Dla osób młodych zamierzam wprowadzić nową ofertę budowy i wynajmu mieszkań na preferencyjnych zasadach w pierwszym okresie ich dorosłości. Już pracujemy nad takim rozwiązaniem.

Dla wszystkich mieszkańców będzie przygotowana jak najlepsza i jak najciekawsza oferta spędzania wolnego czasu. Działanie dotyczące rekreacji, uprawiania sportu, korzystania z zajęć i spotkań związanych z kulturą będą dalej priorytetem w naszym mieście. Zapewnią to dalsze zmiany organizacyjne w naszych jednostkach oraz inwestycje w obiekty kultury, sportu i turystyki. Tymi tematami zajmują się w naszym mieście Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie. Zamierzam rozszerzać i wzmacniać ich działalność w przyszłości.

Nie zapominamy o seniorach. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe działające w tej grupie wiekowej mogą liczyć na wsparcie organizacyjne i finansowe, a miejscem łączącym te działania jest pięknie zmodernizowany Dom Seniora przy ul. Świdnickiej 35. W niedalekim czasie rozpoczniemy budowę pierwszego budynku z mieszkaniami dla seniorów, które znajdą się przy ul. Pocztowej.

Ważnym zadaniem samorządu jest Pomoc Społeczna. Wszystkie 3 nasze instytucje działające w tym obszarze (Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Senior +, Środowiskowy Dom Samopomocy) mogą liczyć na wsparcie w tej kadencji. Baza lokalowa, techniczna i wyposażenie w tych instytucjach są już na wysokim poziomie. Czas skupić się na pracownikach wykonujących w tych instytucjach bardzo ciężką pracę. Liczę tutaj na zrealizowanie obietnic rządowych o dodatkach dla pracowników socjalnych już od połowy tego roku. Ale też będę starał się o waloryzację wynagrodzeń dla wszystkich pozostałych pracowników tych instytucji. Zresztą, waloryzacja wynagrodzeń co najmniej o procent inflacji dla wszystkich pracowników samorządowych i jednostek organizacyjnych jest realizowana w Dzierżoniowie na jednakowych zasadach już od dwóch lat i zamierzam ten proces podtrzymywać w przyszłości.

Zamierzam reaktywować projekt pn. Dzierżoniowski Budżet Obywatelski. To działania pozwalające na wprowadzanie w życie lokalnych inicjatyw mieszkańców w trakcie kadencji, które w znakomity sposób aktywizują lokalną społeczność.

W tym filarze zawierają się zarówno elementy inwestycji takich jak rewitalizacja parków miejskich, najbardziej charakterystycznych miejsc naszego miasta takich jak rynek czy mury obronne, nasadzenia nowej roślinności (myślę tutaj o odtworzeniu zieleni wzdłuż istniejących ulic, ścieżek rowerowych), nasadzenia zieleni wzdłuż nowo powstających dróg, ale również obsadzanie „ścianą zieleni” terenów przemysłowych. Chciałbym, aby te działania były prowadzone racjonalnie, po dokonaniu analiz, wykonaniu koncepcji i projektów założeń przez profesjonalistów.

Będę aktywnie rozwijał współpracę z organizacjami pozarządowymi. Znajdziemy i przygotujemy miejsce na Centrum Organizacji Pozarządowych (wzorem Centrum Seniora). Zamierzam w kolejnych budżetach zaproponować widoczne zwiększenie odpisu środków na ten cel. Zamierzam również rozwijać działalność rad działających przy urzędzie burmistrza - Rady Przedsiębiorców, Rady Seniorów, Rady Kobiet, Rady Sportu, Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa i Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami. Przygotowuję ofertę Dzierżoniowskiej karty mieszkańca, zawierającej pakiet ulg przy korzystaniu z oferty miejskich instytucji.

Dzierżoniów bezpieczny dla środowiska

Bezpieczeństwo mieszkańców Dzierżoniowa zawsze jest priorytetem. Bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne, komfort i jakość codziennego życia to dziedziny, w których zamierzam wprowadzić wiele dobrych rozwiązań. Kluczowe jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez zmianę sposobów ogrzewania i budowa nowych ścieżek rowerowych. Zamierzam w tej kadencji zrewitalizować kolejne parki miejskie, które będą lepszym miejscem do wypoczynku i stanowią „zielone płuca Dzierżoniowa”.

Inwestycje dla Dzierżoniowa

 • Kontynuacja budowy południowej obwodnicy Dzierżoniowa (inwestycja wojewódzka)
 • Budowa nowego przedszkola nr 7 na os. Tęczowym
 • Rozbudowa Żłobka Miejskiego
 • Modernizacja Kina Zbyszek
 • Modernizacja basenów miejskich
 • Dalsze kompleksowe remonty ulic: Kilińskiego, Nowowiejska, Ks. Dzierżona, ulice os. Makowe, Korczaka, skrzyżowanie Korczaka - Wrocławska
 • Termomodernizacja obiektów w mieście.

To ambitne plany, ale my Dzierżoniowianie jesteśmy konsekwentni, pracowici i mamy wizję rozwoju naszego miasta. Dlatego uważam, że przed nami kolejny okres wzrostu poziomu i jakości życia w mieście. Działaniem Burmistrza i Rady Miejskiej możemy doprowadzić do tego, aby Dzierżoniów był liderem naszej regionalnej aglomeracji.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za zaufanie i prozę o wsparcie w działalności na najbliższe pięć lat. Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich, więc pozwolę sobie podziękować szczególne mojej najbliższej rodzinie. Rodzicom, żonie, dzieciom, wnukowi. To dzięki Wam i trochę Waszym kosztem mogę spełniać się jako samorządowiec. Dziękuję bardzo.
 

Wydarzenia

 • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

 • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

 • Wiosenny Turniej Siatkówki

 • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

 • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert