Modernizacja budynku TPD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.„Modernizacja Budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73”w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet 9 - „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”. Działanie 9.1
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”
 •  Całkowita wartość projektu: 1 400 901,75 PLN
 • Dofinansowanie z EFRR : 920 059,33 PLN  

Zakres inwestycji:

 • przebudowa komina;
 • budowa i przebudowa instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, przeciwpożarowej,  mechanicznej i elektrycznej;
 • przebudowa pomieszczeń i roboty wykończeniowe;
 • termomodernizacja  budynku w zakresie: zabezpieczenia ścian fundamentowych, docieplenia dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych, wykonania nowej instalacji c. o.;
 • dostosowane budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie następujących prac: montaż platformy (podnośnika) oraz wyposażenie toalet w specjalne uchwyty;
 • ponadto zostaną wykonane prace w zakresie zagospodarowania terenu i drenaż opaskowy a także przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2010 roku, a zakończyła się w III kwartale 2011 roku

Cele projektu:

 • przeciwdziałanie i redukcja negatywnych zjawisk poprzez wsparcie dla podmiotów polityki społecznej oraz rozbudowę zaplecza  instytucji wsparcia społecznego;
 • przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne;
 • integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • przeciwdziałanie problemom wychowawczym, kształtowanie postaw prospołecznych oraz wzmocnienie wsparcia dla rodziny;
 • zmniejszenie liczby zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw sprzyjających przeciwdziałaniu  rozwojowi uzależnień i przemocy domowej;
 • zwiększenie dostępu dla mieszkańców miasta do instytucji działających na polu pomocy społecznej;
 • podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie zrealizowanego projektu:

 • okres realizacji: 2010 – 2011 rok;
 • wartość końcowa projektu: 1 400 535,75 zł;
 • wartość dofinansowania projektu z EFRR: 920 059,33 zł.

PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl