Adaptacja budynków ul.Nowowiejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja Budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet 9 -„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”. Działanie 9.1 - „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”
 • Całkowita wartość projektu: 2 698 961,39 PLN
 • Dofinansowanie z EFRR : 1 817 718,98 PLN

Zakres inwestycji - w ramach projektu zostaną zaadaptowane dwa budynki, w których wykonane będą następujące prace:

 • dla Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS): budowa i przebudowa instalacji wewnętrznych, przebudowa pomieszczeń i roboty wykończeniowe, termomodernizacja w zakresie docieplenia ścian i dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, budowy kotłowni oraz pozostałe prace termomodernizacyjne;
 • dla Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS): budowa i przebudowa instalacji wewnętrznych, przebudowa pomieszczeń i roboty wykończeniowe, termomodernizacja w zakresie docieplenia ścian  i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz pozostałe prace termomodernizacyjne;
 • budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie następujących prac: montaż specjalnej platformy (podnośnika) oraz wyposażenie toalet w specjalne uchwyty (CAS); montaż podchwytów na wspornikach, uchwytów umywalkowych i uchwytów WC oraz ustępów i umywalek wraz z osprzętem (ŚDS);
 • ponadto zostaną wykonane prace w zakresie zagospodarowania terenu i parking a także przyłącze gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w I kwartale 2011 roku, a jej zakończenie planowane jest na II kwartał 2013 roku.

Cele projektu:

 • przeciwdziałanie i redukcja negatywnych zjawisk poprzez wsparcie dla podmiotów polityki społecznej oraz rozbudowę zaplecza instytucji wsparcia społecznego;
 • tworzenie warunków do godnego życia i systemowego wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
 • zwiększenie dostępu dla mieszkańców miasta do instytucji działających na polu pomocy społecznej, poradnictwa dla osób zagrożonych wykluczeniem, jak również szeroko pojęta integracja i reintegracja.

Podsumowanie zrealizowanego projektu:

 • okres realizacji: 2011-2013 rok.
 • wartość końcowa projektu: 2 698 961,39 zł.
 • wartość dofinansowania projektu z EFRR: 1 817 718,98 zł.

PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl