Straż Miejska

Straż Miejska

Naszywka Straży Miejskiej Dzierżoniów[0] DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Rzeźnicza 2
Telefon: 74 645 08 88, 533 650 044
E-mail: straz at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl
Godziny pracy: od poniedziałku do soboty 6:30-22:00
W sprawie skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje: każdy wtorek 14:00-16:00, tel. 533 149 001
Data powołania Straży Miejskiej w Dzierżoniowie: 01.02.1992

Straż Miejska na Facebooku

 

Szczegółowy wykaz zadań dzierżoniowskiej Straży Miejskiej

Do najważniejszych zadań dzierżoniowskiej Straży Miejskiej należy ochrona i zapewnienie spokoju w miejscach publicznych. Strażnicy miejscy mają także uprawnienia do kontroli przestrzegania zasad ruchu drogowego, współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, a także współdziałania z organizatorami i innymi służbami w zapewnieniu ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Ważnym elementem pracy dzierżoniowskich strażników jest także informowanie mieszkańców o stanie i rodzajach zagrożeń oraz inicjowanie działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 • ochrona porządku w miejscach publicznych (szczególnie pod kątem przestrzegania „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, w oparciu o aktualizowany na bieżąco wykaz tzw. „czarnych punktów”);
 • nadzór nad estetycznym wyglądem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, posesji prywatnych i ich otoczenia;
 • kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno- remontowych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia na terenie Dzierżoniowa handlu targowiskowego oraz eliminowanie nieprawidłowości z tym związanych;
 • współudziału w zabezpieczeniu imprez organizowanych przez urząd;
 • lokalizowanie i usuwanie z miejsc publicznych wraków samochodowych;
 • kontrole prawidłowości użytkowania lokalnych oczyszczalni ścieków;
 • monitorowanie w razie zagrożenia powodziowego stanu rzeki „Piławy”;
 • egzekwowanie postanowień innych przepisów gminnych oraz przepisów prawa lokalnego;
 • okresowe kontrole punktów skupu złomu pod kątem ewentualnych nieprawidłowości;
 • kontrola prawidłowego oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, kontrola prawidłowego zabezpieczenia punktów oświetleniowych, kontrola reklam umieszczonych bez zezwolenia oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;
 • sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów;
 • kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska naturalnego (spalania odpadów, wypalenia traw, zanieczyszczeń ściekowych lub zrzutowych, niszczenia zieleni bądź naruszeń w jakikolwiek inny sposób substancji przyrodniczej), przy współpracy z wyspecjalizowanymi służbami;
 • oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania (w tym stan nawierzchni dróg i chodników, znaków drogowych poziomych i pionowych, sygnalizacji świetlnej itp.);
 • egzekwowanie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym na terenie miasta (w ramach posiadanych kompetencji), w szczególności: prawidłowego parkowania pojazdów mechanicznych na jezdniach i chodnikach czy drogach w obrębie osiedli mieszkaniowych;
 • informowanie policji lub odpowiednich służb ratunkowych lub technicznych o awariach urządzeń komunalnych, o przestępstwach i osobach nieprzytomnych lub potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz zabezpieczenie miejsc zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów dot. trzymania zwierząt (zwłaszcza psów) oraz niezbędnych interwencji w tym zakresie;
 • monitoring wizyjny miasta.

Uprawnienia Straży Miejskiej

Do najważniejszych uprawnień strażników należy m.in.: legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości; ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji; nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym, w uzasadnionych przypadkach przeszukiwanie podejrzanego.

Komendant Straży Miejskiej - Mariusz Furgała[2]

Mariusz Furgała przed objęciem stanowiska komendanta przez blisko 30 lat był oficerem policji, pełniąc m.in. funkcję zastępcy komendanta bielawskiego komisariatu. Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa, pasjonuje się sportem, zwierzętami i turystyką.

- Przez najbliższe lata priorytetami dzierżoniowskich strażników będą kwestie związane z czystością i estetyką Dzierżoniowa, działania wpływające na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i opieka nad zwierzętami. Bezpieczeństwo mieszkańców oczywiście zawsze jest naszym celem nadrzędnym. Mocno będę także pracował nad tym, by pracownicy straży wykonywali swoje zadania w taki sposób, aby znajdowało to odzwierciedlenie w ich dobrej ocenie przez dzierżoniowską społeczność – mówi Mariusz Furgała.

 

 Starszy Inspektor Leszek Dorozik[3]Młodszy Inspektor Jacek Gezella[4]REJON

Starszy Inspektor Leszek Dorozik/Młodszy Inspektor Jacek Gezella

 

Osiedle Błękitne, os. Jasne, os. Różane, os. Młodych, ul. Wrocławska.

 

 

 

 

 

ldorozik at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl                                                                                          jgezella at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl

 Starszy Inspektor Stanisław Makowski[7]REJONStarszy Inspektor Wiesław Najdek[8]

Starszy Inspektor Stanisław Makowski/Starszy Inspektor Wiesław Najdek

 

Ulica Ząbkowicka, os. Słoneczne, os. Makowe, ul. Kopernika, ul. Podwalna, ul. Kolejowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Andersa.

 

 

 

 

 

smakowski at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl                                                                                         wnajdek at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl

 Starszy Inspektor Sebastian Strzelczyk[11]REJON

Starszy Inspektor Sebastian Strzelczyk

 

Ulica Pocztowa, ul. Świdnicka, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Nowowiejska, ul. Brzegowa.

 

 

 

 

 

 
sstrzelczyk at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl                                                                       

 Starszy Inspektor Rafał Matwieiszyn[13]REJONMłodszy Specjalista Maciej Patyjewicz[14]

Starszy Inspektor Rafał Matwieiszyn/Młodszy Specjalista Maciej Patyjewicz

 

Centrum miasta i obszar Zacisze

 

rmatwieiszyn at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl                                                                                  mpatyjewicz at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl

 REJONMłodszy Specjalista Mariusz Juranek[17]

Młodszy Specjalista Mariusz Juranek

 

Ulica Daszyńskiego, ul. Świdnicka, ul. Piastowska, os. Kolorowe, os. Tęczowe, os. Zielone.
 

 

                                                                          mjuranek at[18][16][15][12][10][9][6][5][1] um [dot] dzierzoniow [dot] pl


Adres źródłowy: https://dzierzoniow.pl/page/straz-miejska

Załączniki
 • [0] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/naszywka_0.jpg
 • [1] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/dsc_0476_0.jpg
 • [3] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_1_0.jpg
 • [4] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_7_0.jpg
 • [5] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [6] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [7] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_4_0.jpg
 • [8] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_3_0.jpg
 • [9] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [10] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [11] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_6_0.jpg
 • [12] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [13] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_5_0.jpg
 • [14] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_9_0.jpg
 • [15] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [16] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [17] https://dzierzoniow.pl/sites/default/files/pliki/pages/import/straz_miejska_2018_8_0.jpg
 • [18] https://dzierzoniow.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif