STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)

Mapa graficzna centrum miasta, na zielono zaznaczono drogi z płatnym parkowaniem

Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wyznaczonym miejscu pobiera się opłatę w dni robocze, w godzinach od 10.00, do 16.00. Opłaty za postój dokonywane są poprzez:

 • wykupienie biletu parkingowego w parkometrze;
 • wykupienie abonamentu;
 • system opłat mobilnych za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Strefa płatnego parkowania obejmuje:

 • obszar zakreślony: ul. Garncarską, Plantami - od ul. Garncarskiej do ul. Miodowej, ul. Miodową, ul. Przedmieście do ul. Ignacego Krasickiego, ul. Mierniczą do ul. Pocztowej, ul. Pocztową - od ul. Mierniczej do ul. Świdnickiej, Świdnicką - od ul. Pocztowej do ul. Garncarskiej, wraz z tymi ulicami;
 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - od ul. Daszyńskiego (Rondo Węgierskie) do ul. Bielawskiej;
 • ul. Pocztową - od ul. Ignacego Krasickiego do skrzyżowania z ul. Mierniczą;
 • ul. Ząbkowicką - od ul. Miodowej do skrzyżowania z ul. Przedmieście.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznacza się znakami drogowymi:

 • D-44 "strefa parkowania", oznaczającymi wjazd do Strefy;
 • D-45 "koniec strefy parkowania", oznaczającymi wyjazd ze Strefy.

Stawki opłat

Za postój pojazdów samochodowych w SPP:

 • 1,00 zł za czas postoju do 30 minut,
 • 2,00 zł za czas postoju do 1 godziny,
 • dodatkowo 2,30 zł za czas postoju powyżej 1 godziny do 2 godzin,
 • dodatkowo 2,50 zł za czas postoju powyżej 2 godzin do 3 godzin,
 • dodatkowo 2,00 zł za czas postoju za każdą następną godzinę, powyżej 3 godzin.

Za wykupienie abonamentu:

 • 110,00 zł - za abonament miesięczny
 • 300,00 zł - za abonament 3-miesięczny,
 • 1.200,00 zł - za abonament 12-miesięczny,
 • 1.900,00 zł - za abonament 6-miesięczny uprawniający do postoju na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie),
 • 20,00 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 • 130,00 zł - za abonament roczny na drugi pojazd dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 • 120,00 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP zamieszkujących w Rynku, bez ograniczenia miejsca postoju,
 • 15,00 zł - za abonament roczny uprawniający do postoju:
 1. pojazdów kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 2. pojazdów rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Stawki opłat za nieopłacenie postoju w SPP

Opłata za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania wynosi 50,00 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 30,00 zł., w przypadku jej uregulowania w Biurze SPP w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej.

Stawki opłat za przekroczenie czasu parkowania

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania po upływie czasu oznaczonego w bilecie parkingowym lub w Systemie Płatności Mobilnych (SPM) wynosi: 50,00 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu:

 1. do kwoty 10,00 zł. w przypadku jej uregulowania w Biurze SPP w czasie do 2 godzin liczonych od godziny wystawienia zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej,
 2. do kwoty 30,00 zł. w przypadku jej uregulowania w Biurze SPP w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej.

Dowód w postaci biletu parkingowego pozostawia się w aktach biura SPP.

Informacja dla osób niepełnosprawnych dotycząca  zasad parkowania w strefie płatnego parkowania w Dzierżoniowie

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, obowiązującym w krajach Unii Europejskiej. W każdym mieście w Polsce, w którym funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa miejscowego dla danego miasta, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. Dlatego parkując pojazd po raz pierwszy na kopercie w miejscu przeznaczonym dla inwalidy, dobrze aby kierowca zapoznał się z obowiązującymi przepisami,  bo nie zawsze i wszędzie osoba niepełnosprawna jest zwolniona z opłat parkingowych.

W Dzierżoniowie karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych uprawnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej tylko w miejscach oznaczonych znakiem D-18a (z tabliczką T-29) - na czas do dwóch godzin. Karta musi być ważna i zostać prawidłowo wyłożona za przednią szybę pojazdu. Parkowanie na kopercie dłuższe niż dwie godziny wymaga zakupu biletu parkingowego.

Pamiętać należy, że jeśli miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest zajęte przez inny pojazd, a osoba z kartą parkingową zaparkuje na miejscu obok, powinna w tym wypadku wykupić bilet parkingowy na zasadach ogólnych. Jeśli tego nie uczyni naraża się na otrzymanie od kontrolera zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty parkingowej w wys.30 zł.

Inne ulgi dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania w Dzierżoniowie:

Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności  mogą wykupić w biurze SPP przy ul. Nowej 5 w Dzierżoniowie abonament roczny, uprawniający do parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania na każdym ogólnodostępnym miejscu parkingowym.

abonament roczny  w kwocie 15,00 zł uprawnia do postoju:

 • pojazdów kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia     niepełnosprawności przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania     o niepełnosprawności;
 • pojazdów rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie     ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub     wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty wnioskodawcy;
 • prawo do pojazdu z tytułu własności, umowy leasingowej lub umowy kredytu na zakup pojazdu;
 • kartę parkingową, wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • orzeczenia zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Abonament jest wydawany niezwłocznie po potwierdzeniu wszystkich danych i wypełnieniu odpowiedniego wniosku.