DIP

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości 

30 września 2005 roku podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie projektu „Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, Działanie 2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”).

Wartość inwestycji szacowane jest na kwotę 1,2 mln PLN.

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 730 tys. PLN, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. W realizacji inwestycji przewidywany jest udział środków z Budżetu Państwa w ramach środków rezerwy celowej w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, tj. 97 tys. PLN.

Realizację tego zadania rozpoczęto 2004 roku odnawiając część pomieszczeń socjalnych, wymieniono przyłącze energetyczne i wewnętrzną instalację elektryczną. Prace te były konieczne do funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie Inkubatora. Zakończenie prac remontowych polegających na modernizacji pomieszczeń wspólnych Inkubatora, wymianę stolarki okiennej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych przewidywane jest na koniec 2006 roku.

31.03.2006 r.

Na przełomie lutego i marca 2006 roku Gmina Miejska Dzierżoniów rozpoczęła realizację drugiego etapu robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń poprzemysłowych po byłych Zakładach Radiowych „DIORA” na potrzeby Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zadania II etapu wykonuje Zakład Ogólnobudowlany BUD-MICH Pana Krzysztofa Michalaka z Wałbrzycha, który został wyłoniony w drodze przetargu. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na dzień 16 października 2006 roku.

Po przetargu wartosć całości projektu wynosi 1 020 864,5 PLN, w tym:

 I etap 318 524,8 PLN;

II etap 702 339,7 PLN.

Pierwszy etap modernizacji wykonano w roku 2004, udostępniając część powierzchni wraz z pomieszczeniami wspólnymi, tak aby podmioty chętne do rozpoczęcia działalności na terenie Inkubatora mogły funkcjonować.

Drugi etap przewiduje ocieplenie ścian budynku, wymianę ślusarki okiennej, modernizacje pozostałych pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem, modernizację pomieszczeń wspólnych (korytarz, biuro) wraz z wyposażeniem.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu, co stanowi kwotę 617 905,63 PLN oraz budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 82 387,42 PLN. Pozostałe koszty kwalifikowane i niekwalifikowane związane z realizacją Inkubatora będą pokryte ze środków Budżetu Miasta Dzierżoniowa.

31.05.2006 r.

W wyniku realizacji całego projektu przewiduje się powstanie na terenie Inkubatora do końca 2006 roku 10 nowych podmiotów gospodarczych, które stworzą około 50 nowych miejsc pracy. Dzięki rozwijaniu zakresu prowadzonych działań przez Inkubator i zwiększanie pomocy dla przedsiębiorców w dalszej perspektywie przewiduję się znaczny przyrost efektów oddziaływania projektu na rozwój gospodarczy miasta Dzierżoniowa.

Na terenie byłych Zakładów Radiotechnicznych DIORA S.A. trwają prace adaptacyjne 2 piętra byłego budynku poprzemysłowego na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości. Projekt, realizowany przez Gminę Miejską Dzierżoniów, uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu, co stanowi kwotę 617 905,63 PLN oraz budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 82 387,42 PLN. Pozostałe koszty kwalifikowane i niekwalifikowane związane z realizacją Inkubatora będą pokryte ze środków Budżetu Miasta Dzierżoniowa. Łączna kwota dofinansowania – 700 293,05 PLN.

W celu zmniejszenia energochłonności obiektu Inkubatora prowadzone prace skupiają się na modernizacji elewacji. Zakres robót obejmuje zmniejszenie otworów okiennych wraz ze zmianą ścian zewnętrznych, montaż nowej stolarki okiennej, ocieplenie ścian, wykonanie obróbek blacharskich i nowej elewacji. Ukończona została już elewacja północno-zachodnia (od Os. Kolorowego) i część elewacji południowo-zachodniej. Prace modernizacyjne prowadzone są także wewnątrz obiektu. W celu wydzielenia pomieszczeń o odpowiednich parametrach wykonuje się prace wyburzeniowe istniejących ścianek działowych i montażu nowych. Jednocześnie trwają prace adaptacyjne ogólnodostępnych pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz korytarza. Obejmują one zarówno wymianę istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej wraz wydzieleniem stref ogniowych, jak i wykończenie powierzchni ścian i podłóg oraz montaż osprzętu sanitarnego i oświetleniowego.

Zakończenie robót budowlanych i udostępnienie inkubowanym podmiotom gospodarczym całej powierzchni 1813 m2 jest planowane na koniec października 2006 roku.

27.10.2006 r.

Zakończono projekt - Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje cel nadrzędny Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa, którym jest „Pobudzanie wzrostu gospodarczego” oraz jeden z celów głównych, który zakłada „Wspieranie MSP”. Został powołany na bazie obiektu poprzemysłowego, po byłych zakładach „Diora” S.A.. Podstawowymi zadaniami Inkubatora jest: stworzenie przyjaznego klimatu i dogodnych warunków rozwoju dla nowo powstających mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie korzystnych warunków dla wzrostu zatrudnienia. Ze względu na fatalny stan techniczny budynku, który nie pozwalał na natychmiastowe wprowadzenie na jego teren podmiotów gospodarczych, władze miasta podjęły starania o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na jego remont. Po przygotowaniu dokumentacji technicznej obiektu, w lipcu 2004 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 3. „Rozwój Lokalny”, działanie 2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”.

Ponieważ zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w Inkubatorze było duże, dlatego już w 2004 roku przystąpiono do realizacji I etapu. Etap ten, obejmował niezbędny do prawidłowego funkcjonowania inkubowanych podmiotów zakres robót budowlanych polegających na remoncie kilku pomieszczeń wspólnych takich jak toalety, pokój śniadań, szatnia oraz wymieniono zasilenie energetyczne. Wartość wykonanych w 2004 roku prac adaptacyjnych wyniosła 318,5 tys. PLN.

Procedura oceny wniosku i przyznania dofinansowania zakończona została 30 września 2005 roku podpisaniem umowy dotacji z Wojewodą Dolnośląskim. Przewidywała ona dofinansowanie zadania z EFRR w kwocie 730 012,19 PLN i budżetu państwa w kwocie 97 334,96 PLN.

Na początku 2006 roku przystąpiono do realizacji drugiego etapu projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zadania kształtuje się na poziomie 1 020 864,49 PLN. Ze względu na zmianę wartości robót budowlanych został podpisany z Wojewodą Dolnośląskim aneks do umowy finansowej zmieniający kwotę dofinansowania z EFRR na wartość 617 905,63 PLN i budżetu państwa na wartość 82 387,42 PLN.

W wyniku realizacji drugiego etapu robót budowlanych wymieniono całość stolarki okiennej, ocieplono ściany zewnętrzne, zmodernizowano pozostałe węzły sanitarne i pomieszczenia socjalne oraz odnowiono korytarz.

Dzięki realizacji projektu powstał obiekt o powierzchni 1882 m2, dostosowany do prowadzenia w nim działalności gospodarczej w zakresie produkcji i usług. Obecnie na jego terenie funkcjonuje 11 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają 31 osób. Podmioty te wykorzystują 98% powierzchni Inkubatora. Dzięki dobrym warunkom, jakie oferuje DIP, firmy stale się rozwijają i deklarują zwiększenie zatrudnienia do końca 2006 roku do 57 osób.

Uzyskanie wcześniej zakładanych wskaźników, takich jak ilość podmiotów i liczba pracujących osób, było możliwe dzięki wstępnej analizie zapotrzebowania na preferencyjną powierzchnię pod działalność gospodarczą. Podjęte działania promocyjne, upowszechniające ideę Inkubatora i zachęcające mieszkańców do podjęcia własnej działalności gospodarczej, także w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu.

Warto podkreślić, że pełna realizacja projektu i szybkie osiągnięcie wymiernych rezultatów było możliwe dzięki współfinansowaniu zadania przez Unię Europejska i budżet państwa.