PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013Specyfiką projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 jest sporządzanie budżetu w walucie Euro. W tej też walucie przyznawane jest dofinansowanie na ich realizację. W rzeczywistości wydatki ponoszone są w walucie PLN. Po zakończeniu realizacji projektu sporządzany jest wniosek o płatność. Ujmowane są w nim wydatki związane z projektem w walucie PLN, które są przeliczane na walutę Euro (według kursu obowiązującego na dzień sporządzania wniosku o płatność). Po zatwierdzeniu przez kontrolerów wniosku o płatność refundacje wydatków związanych z realizacją projektu przekazywane są w walucie PLN (po uprzednim przeliczeniu z waluty Euro na PLN, według kursu obowiązującego na dzień wypłaty zatwierdzonych wydatków projektu).