Ciepłe Mieszkanie - wnioski od 8 marca, bezpłatna pomoc i doradztwo

Widok na drogę i perony dworca kolejowego
Fot: UM Dzierżoniów

Od 8 marca mieszkańcy Dzierżoniowa, Gminy Dzierżoniów, Pieszyc, Piławy Górnej, Łagiewniki i Niemczy mogą składać wnioski na dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

Pomoc i szczegółowe informacje o tej oraz o innych możliwościach zdobycia dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania mieszkańcy otrzymają w Punkcie Konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" przy ul. Sienkiewicza 18 (Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne) w Dzierżoniowie. Punkt ten jest  prowadzony i współfinansowany przez wszystkie samorządy powiatu dzierżoniowskiego. Informacji można zasięgnąć osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. 517 566 669 - mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Dla Kogo?

Dla osoby fizycznej, posiadającej tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizującej przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Na co?

Na przedsięwzięcia dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł. Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż wybranego elementu:

 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dokumenty do pobrania