Uchwała antysmogowa, dlaczego jest tak ważna?

Dach budynku i czarny dym wydobywający się z komina
Fot: UM Dzierżoniów

Od ponad czterech lat na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Masz piec, kominek, kocioł? Sprawdź, jakie przepisy musisz spełniać.

Uchwała antysmogowa obowiązuje w całym województwie dolnośląskim. Dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych tj. węgla i drewna. Jeżeli użytkujesz piec lub kocioł, który nie spełnia ww. wymagań, musisz już zaplanować ich wymianę.

Wszyscy użytkownicy kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe zobowiązani są do przestrzegania zakazów i ograniczeń wynikających z uchwały antysmogowej:

  • od 1 lipca 2024 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu;
  • od 1 lipca 2028 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5 (do tego czasu muszą być zlikwidowane piece i kotły odpowiadające klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu).

Możliwe sankcje

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

Po co uchwała antysmogowa?

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest m.in. monitoring jakości powietrza. Wieloletnie pomiary jakości powietrza wskazują na występowanie ponadnormatywnych poziomów 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego w okresie grzewczym, co świadczy o bardzo dużym wpływie emisji zanieczyszczeń z instalacji grzewczych na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Wyniki prowadzonych badań potwierdzają, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi. Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie przestarzałych instalacji grzewczych i wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa.