Uchwała antysmogowa - co warto wiedzieć

Na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa warunków życia poprzez wyeliminowanie przestarzałych instalacji grzewczych.

Treść uchwały antysmogowej

Od 1 lipca 2018 r. zakazane jest stosowanie:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystywaniem tego węgla;
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm;
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
  • montaż innych pieców węglowych i kotłów, niż te odpowiadające piątej klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od 2024 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających trzeciej klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu. Od 2028 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów nie spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie piątej (do tego czasu muszą być zlikwidowane piece i kotły odpowiadające klasie trzeciej i czwartej pod względem granicznych wartości emisji pyłu).

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie węgla i drewna. Do przestrzegania jej zapisów zobowiązani są wszyscy użytkownicy kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Osoby naruszające przepisy uchwały mogą być ukarane mandatem do 500 zł, lub grzywną do 5 000 zł. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

Pamiętajmy, że można skorzystać za dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania. Możliwe jest to m.in. w ramach:

  • Programu Czyste Powietrze - skierowany jest on do właścicieli i współwłaścicieli jedno i wielorodzinnych budynków mieszkalnego wymieniających źródło ciepła z węgla lub drewna na niskoemisyjne lub bezemisyjne źródła ciepła. Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Szczegółowych informacji o programie udziela pracownik punktu konsultacyjnego, znajdującego się w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym (stary dworzec PKP). Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00. tel. 517 566 669 e-mail: czystepowietrze at stowarzyszeniezd [dot] pl;
  • Programu Małych Ulepszeń - samorządowy program umożliwiający uzyskanie dofinansowania w przypadku zmiany sposobu ogrzewania polegającej na likwidacji ogrzewania na paliwo stałe. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku przed likwidacją starego pieca. Wysokość dotacja wynosi 50% wartości nowego źródła ciepła, nie więcej jednak niż 1500 zł dla nieruchomości położonych w ścisłym centrum miasta i 1200 zł dla nieruchomości położonych poza nim. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 645 08 65;
  • Wymiany pieca za ulgę w czynszu - dotyczy to najemców lokali komunalnych. Refundacja koszów zmiany sposobu ogrzewania przeprowadzana jest w formie bezgotówkowej jako zaliczenie na poczet przyszłych opłat czynszowych. Najemca lokalu może liczyć na refundację 50% kosztów, nie więcej jednak niż 5000 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 645 08 76;
  • Wsparcia dla przedsiębiorców - kolejny samorządowy projekt umożliwiający pomoc przedsiębiorcom zmieniającym nieekologiczne źródło ciepła na ogrzewanie ekologiczne. Przedsiębiorca, który zastąpi piec węglowy na np.kocioł gazowy, instalację grzewczą zasilaną prądem elektrycznym, pompę ciepła czy podłączy się do sieci ciepłowniczej może liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Aby uzyskać zwolnienie z podatku konieczne zgłoszenie zamiaru likwidacji nieekologicznego źródła ciepła minimum 30 dni przed planowanym demontażem. Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 74 645 08 21.