Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

Dzierżoniów otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej.

Jest to projekt partnerski, w którym funkcję lidera pełni Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami są: Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki.
                                                 

Wartość projektu partnerskiego: 2 143 528,98 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 821 999,63 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 212 447,64 PLN

Wartość projektu przypadająca na zadania gminy miejskiej Dzierżoniów: 597 298,00 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 501 755,00 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 58 504,00 PLN


Cel projektu:

 • zwiększenie dostępności usług edukacyjnych;
 • wyrównanie szans wśród uczniów;
 • podniesienie jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;
 • zapewnienie jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystującego technologie informacyjno – komunikacyjne;
 • podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych wśród uczniów.


Efekty projektu:

 • rozwój kompetencji kluczowych u 995 uczniów;
 • rozwój 333 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wzrost kompetencji u 125 nauczycieli.


Zakres projektu:

 • organizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujących zdiagnozowane deficyty, tj.:

- ”Z językiem obcym za Pan Brat” - wsparcie uczniów z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego;
- ”Młody przyrodnik” - wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych;
- ”Młody Pitagoras” – wsparcie uczniów w zakresie nauczania matematyki;
- zajęcia dla dzieci z SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) – gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne
i socjoterapeutyczne;
- „Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen” - zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywność, innowacyjność i pracy zespołowej;

 • doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • organizacja wycieczek szkolnych, będących najskuteczniejszą metodą oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia;
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalnych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych.


Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej Lidera projektu.
Mapa dotacji