Ogólnopolska i Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

 

 "DZIERŻONIOWSKA KARTLogo Karty Dużej RodzinyA DUŻEJ RODZINY" 

Możliwość ubiegania się o otrzymanie karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” mają rodziny wielodzietne, spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Są to rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, utrzymujące co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu, a od 1 stycznia 2019 r. także wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na swoim utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,
  • rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu posiadali co najmniej troje dzieci,
  • małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
  • dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,
  • dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku rodzin, w których partnerzy pozostają w związku nieformalnym o kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.
Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

  • rodzicom i małżonkom – bezterminowo;
  • dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach;
  • dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

W celu otrzymania karty przyznającej uprawnienia do oferowanych w ramach programu ulg i zwolnień dla uprawnionych członków rodziny, przedstawiciel ustawowy (przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku - oświadczenie zawarte jest we wniosku), składa wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu, który znajduje się w plikach do pobrania w ramach Programu „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”.

Złożenie jednego wniosku oznacza, że wnioskodawca i członkowie jego rodziny nabywają uprawnienia w ramach dwóch programów lokalnego i ogólnopolskiego (w ramach programu lokalnego nie zostaje wprowadzony odrębny wniosek, a zostaje wykorzystany wzór wniosku ogólnopolskiego). Również pozostałe dokumenty i oświadczenia składa się jednorazowo w ramach programu ogólnopolskiego. Złożenie wniosku jak i wymaganych dokumentów oraz oświadczeń potwierdzać będzie nabycie uprawnień do ulg w programie lokalnym.

Wydanie Karty jest bezpłatne. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch wariantach:

  • karty elektronicznej w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych;
  • karty tradycyjnej w formie plastikowego nośnika.

Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Wnioski przyjmuje: Biuro Obsługi Klienta, punkt: Informacja – "A", od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.30,we wtorki do 16.30, w piątki do 15.00). Wnioskodawca korzysta ze wzoru wniosku, który jest do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, Informacja „A” (od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, we wtorki w godz. 7:30-16:30, w piątki w godz. 7:30-14:30 lub ze strony internetowej.

"OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek obejmujący instytucje publiczne i usługi oferowane przez podmioty prywatne. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla korzystających z oferty  kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie na stanowisku "A". Można to zrobić od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30, we wtorki do godz. 16.30, w piątki do 14.30. Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące dzierżoniowskiej i ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” można uzyskać pod numerem telefonu 74 645 08 90 lub drogą elektroniczną pod adresem sglogowskaatum [dot] dzierzoniow [dot] pl (. )