Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Praca w urzędzie - nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

05-05-2020

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.


I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:
1. Systematyczny monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych gminy.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami podległymi w przygotowaniu dokumentacji do wniosków aplikacyjnych, w tym harmonogramów rzeczowo - finansowych, określenia kosztów projektu, planu finansowego itp.
4. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej i innymi samorządami w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
5. Przygotowanie, kompletowanie i kierowanie dokumentacji aplikacyjnej do odpowiednich instytucji dotujących.
6. Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami, w których Gmina Miejska Dzierżoniów ubiega się o dofinansowanie.
7. Bieżąca kontrola wydatków i dochodów w ramach realizowanych projektów.
8. Sporządzanie wniosków o płatność i rozliczeń finansowych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
9. Opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (przy współpracy z wydziałami merytorycznymi),
10. Promocja pozyskanych środków zewnętrznych.
11. Monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych, z zawartymi umowami i obowiązującym prawem.
12. Monitorowanie projektów w okresie ich trwałości, przygotowywanie odpowiednich dokumentów do instytucji finansujących zgodnie z zawartą umową w tym zakresie, współpraca z Głównymi Użytkownikami projektów.
13. Gromadzenie danych o zrealizowanych projektach.
14. Przeprowadzanie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i wytycznymi Instytucji Dotujących w zakresie własnych obowiązków służbowych.
15. Opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza oraz Uchwał Rady Miejskiej w zakresie własnych obowiązków służbowych.
16. Gromadzenie, właściwe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:
1. Wykształcenie: wyższe.
2. Wymagania konieczne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) znajomość specyfiki pozyskiwania i realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (środki krajowe i unijne),
f) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
g) znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
h) znajomość przepisów Kodeks postępowania administracyjnego,
i) komunikatywność werbalna i pisemna,
j) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność planowania i organizacji pracy,
b) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów na stanowisku pracy,
c) umiejętność podejmowania decyzji w zakresie obowiązków służbowych,
d) umiejętność radzenia sobie ze stresem,
e) umiejętność pracy w zespole.

III. Pożądane cechy osobowości:
komunikatywność, sumienność, dokładność, terminowość, wysoka kultura osobista, skrupulatność.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Czas pracy: równoważny jednozmianowy.
3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Warunkiem dalszego zatrudnienia jest pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie - wynagrodzenie dla stanowiska podinspektor:
a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania od X do XIV – w przedziale od 2 600 zł do 4 300 zł,
b) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy).

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:
1. Curriculum vitae,
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej),
3. Kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7. Kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w części II pkt 2 i 3,
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków,
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - „Nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych”,
10. Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, stanowisko "A"

Termin składania ofert upływa 19 maja 2020 o godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w kwietniu 2020, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

Polecane informacje:

 • W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Stało się to podczas mszy odprawianej w partnerskim Lanškroun.

  Medal miasta dla księdza Zbigniewa Czendlika

  W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta...

  Czytaj dalej
 • Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych, to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował w 2020 roku.

  Zobacz tegoroczne inwestycje Dzierżoniowa

  Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował...

  Czytaj dalej
 • Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Dzierżoniów - miliony, które zmieniają miasto

  Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Czytaj dalej
 • Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu. Jakie jeszcze działania podejmował Dzierżoniów w walce ze smogiem?

  W Dzierżoniowie ubyło „kopciuchów”

  Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajRain14°C

JutroPartly cloudy19°C