Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Praca na OSiR-ze - aplikuj

05-07-2019
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie szuka kierownika Działu Technicznego i Obsługi Obiektów Zewnętrznych. Wymagane są ukończone studia zawodowe – mile widziane w kierunku technicznym - i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku kierowniczym (zarządzanie zespołem). To praca na cały etat.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie szuka kierownika Działu Technicznego i Obsługi Obiektów Zewnętrznych. Wymagane są ukończone studia zawodowe – mile widziane w kierunku technicznym - i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku kierowniczym (zarządzanie zespołem). To praca na cały etat.

Należy mieć obywatelstwo polskie, posiadać zdolności do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

Dodatkowe wymagania to obsługa programów komputerowych, w tym programu Microsoft Office, „Gratyfikant Nexo” oraz „Subiekt Nexo”, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz dyspozycyjność. Mile widziane uprawnienia sanitarne, budowlane oraz elektryczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika działu technicznego i obsługi obiektów zewnętrznych:
- kierowanie i organizowanie pracy w podległym dziale w sposób zapewniający sprawne i terminowe wykonanie zadań, załatwianie spraw,
- wykonywanie podstawowych zadań organizacyjnych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami,  
- oszczędne gospodarowanie zmierzające do obniżenia kosztów własnych OSiR-u,
- zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i urządzeń ośrodka pod względem technicznym, technologicznym i sanitarnym,
- dokonywanie zakupów na potrzeby kierowanych obiektów oraz działu zgodnie z ustaloną procedurą,
- planowanie remontów, określenie środków finansowych na ich realizacje oraz koordynowanie opracowania niezbędnych dokumentów i wystąpień w celu ich uzyskania,
- dysponowanie środkami transportowymi oraz kontrola ich właściwego wykorzystania,
- nadzór i kontrola stanu technicznego pojazdów, ciągników i przyczep,
- nadzór nad pielęgnacją i utrzymaniem zieleni wokół obiektów ośrodka,
- dokonywanie przeglądu technicznego obiektów ośrodka oraz prowadzenie książek obiektów ośrodka,
- wnioskowanie w sprawach koniecznych zmian technicznych, organizacyjnych w celu polepszenia stanu technicznego obiektów ośrodka,
- właściwy podział pracy i odpowiedzialności podległych pracowników, motywacja oraz kontrolowanie jakości wykonywanej pracy,  
- występowanie z wnioskami zmierzającymi do usprawnienia prac w danym dziale,
- czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podległym pracownikom,
- wydawanie pracownikom odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej i prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników w tę odzież i sprzęt,
- szkolenie i bieżące instruowanie podległego personelu w zakresie wykonywanych obowiązków,
- opiniowanie wniosków i podań pracowników działu,
- wnioskowanie u dyrektora ośrodka w sprawach osobowych pracowników działu,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia dyrektorowi zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników danego działu,
- sporządzanie harmonogramów oraz miesięcznych kart pracy,
- merytoryczna znajomość obowiązujących czynności oraz obiegu dokumentów,
- dokładna znajomość przepisów i zarządzeń przełożonych oraz prawidłowe ich stosowanie w załatwianiu spraw,
- opracowywanie i przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego danych wyjściowych  do projektowania planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
- opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów wewnętrznych dotyczących zakresu działania obiektów danego działu,
- współdziałanie z innymi działami ośrodka, organami administracji, organizacjami społecznymi,
- referowanie spraw przełożonemu zgodnie z aktami sprawy oraz ich terminowe
wykonanie,
- organizowanie spotkań działowych i przekazywanie pracownikom podległym informacji dotyczących spraw ośrodka,
- realizacja zasad zarządzania zasobami ludzkimi,
- doskonalenie umiejętności kierowniczych,
- wypełnianie innych obowiązków w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności doraźnie zlecanych przez dyrektora.


Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż
5. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursach szkoleniach).
7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
10.  Pisemne oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2018 poz. 1000

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na Kierownika Działu Technicznego oraz obsługi obiektów zewnętrznych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie” w sekretariacie Ośrodka Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów.

Termin składania dokumentów upływa 31 lipca o godz. 14.00.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów oraz na tablicy informacyjnej OSiR w Dzierżoniowie i na stronie internetowej  www.hotelosir.pl  

Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów. Po upływie miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Polecane informacje:

 • Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do szpitala i funkcjonujących w jego sąsiedztwie firm.

  Jak dojechać do szpitala i sąsiednich firm?

  Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do...

  Czytaj dalej
 • Oznakuj swój rower

  Specjalne oznaczenie na spodzie ramy Twojego roweru może pokrzyżować plany złodziejowi w przypadku jego kradzieży. Wystarczy zgłosić ją Sraży Miejskiej. Strażnicy rozpoczynają...

  Czytaj dalej
 • Widok osiedla i drogi osiedlowej

  Duże zmiany pomiędzy Korczaka a SP1

  Rozpoczyna się kolejna inwestycja Dzierżoniowa poprawiająca komunikację i zwiększająca liczbę miejsc parkingowych na osiedlach. Od środy w części Różanego zmieni się organizacja...

  Czytaj dalej
 • Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Grunt na własność – co trzeba wiedzieć?

  Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
4
5
6
7
10
12
13
16
18
19
21
26
28
29
30
31

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajPartly cloudy16°C

JutroPartly cloudy18°C

Dzierżoniów na Twitterze
Dzierżoniów na Google+
Pokaż panel Facebooka
Dzierżoniów na Facebooku
Pokaż przetargi

Nieruchomości

Zamówienia publiczne