Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta

11-10-2018

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o terminie i sposobie przeprowadzenia naboru oraz warunkach stawianych kandydatom.


I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1. Obsługa klienta w Biurze Obsługi Klienta, w zakresie wszystkich spraw prowadzonych przez Wydział Inżynierii Miejskiej.
2. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy, w zakresie kosztów komunikacji miejskiej.
3. Współpraca z Biurem Informatyzacji w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
4. Przygotowanie decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów z dróg gminnych:

a) wydawanie opinii do Zespołu ds. Architektury,
b) wydawanie zgody na lokalizację zjazdu.

5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa w zakresie nazewnictwa ulic, przebiegu dróg gminnych oraz funkcjonowania komunikacji publicznej.
6. Wydawanie abonamentów dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania oraz przygotowywanie przypisów dotyczących opłat za abonamenty.
7. Sprawozdawczość i archiwizacja w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

1. Wykształcenie: wyższe
2. Wymagania konieczne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
f) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
g) znajomość instrukcji kancelaryjnej,
h) komunikatywność werbalna i pisemna,
i) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
3. Wymagania pożądane:
a) umiejętność planowania i organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność bezkonfliktowego działania,
d) umiejętności analizy sprawy i jej oceny,
e) wysoka kultura osobista.

III. Pożądane cechy osobowości:

zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, operatywność.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Czas pracy: równoważny jednozmianowy.
3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie - wynagrodzenie dla stanowiska specjalista:

a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania od X do XIII – w przedziale od 2 100 zł do 3 900 zł,
b) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy).

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej);
 • kopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania określone w części II pkt 2 i 3;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wg wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca w urzędzie”- nabory na wolne stanowiska urzędnicze - nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta.
 • spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.


Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów,
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki od 25 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22, tel. 74 645 08 08, e‑mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta.
4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1280),
3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - nie dotyczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.
12. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. zarządu drogami i obsługi klienta”
w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, stanowisko "A"

Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2018 o godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie we wrześniu 2018, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

Polecane informacje:

 • Estakada i wiadukt nad ulicą Brzegową, Nowowiejską, rzeką i torami to technologicznie najtrudniejszy moment budowy powstającej już obwodnicy Dzierżoniowa. Te prace widoczne są gołym okiem. Wytyczony jest już także niemal cały przebieg pierwszego etapu obwodnicy.

  Droga, która mocno zmieni Dzierżoniów

  Estakada i wiadukt nad ulicą Brzegową, Nowowiejską, rzeką i torami to technologicznie najtrudniejszy moment budowy powstającej już obwodnicy Dzierżoniowa. Te prace widoczne są...

  Czytaj dalej
 • W Dzierżoniowie zainauguruje swoją działalność turystyczną Młyn Hilberta - powstały w latach 40-tych XIX wieku w oparciu o wykorzystanie energii wodnej. Od 28 kwietnia będzie udostępniony dla odwiedzających.

  Młyn Hilberta otwarty dla turystów

  W Dzierżoniowie zainauguruje swoją działalność turystyczną Młyn Hilberta - powstały w latach 40-tych XIX wieku w oparciu o wykorzystanie energii wodnej. Od 28 kwietnia będzie...

  Czytaj dalej
 • Mieszkańcy wnioskujący o wydanie Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny mogą wybierać jej tradycyjną lub elektroniczną formę. Wprowadzenie takiego rozwiązania na urządzenia mobilne to spore ułatwienie. Skorzystają z niego również osoby posiadające już taką kartę.

  Karta dużej rodziny także w telefonach

  Mieszkańcy wnioskujący o wydanie Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny mogą wybierać jej tradycyjną lub elektroniczną formę. Wprowadzenie takiego rozwiązania na urządzenia...

  Czytaj dalej
 • SILHOUETTE DCD zyskał największe uznanie mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej i na koniec Dzierżoniowskich Prezentacji odebrał Smoka Publiczności 2018. W kategorii Przedsiębiorstwo roku zwyciężył Krioesthetic Kriocardio, Debiut Roku trafił do Sensei Sushi Restaurant.

  Smoki biznesu i smoki publiczności 2018

  SILHOUETTE DCD zyskał największe uznanie mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej i na koniec Dzierżoniowskich Prezentacji odebrał Smoka Publiczności 2018. W kategorii Przedsiębiorstwo...

  Czytaj dalej

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajClear sky17°C

JutroFair18°C

Dzierżoniów na Twitterze
Dzierżoniów na Google+
Pokaż panel Facebooka
Dzierżoniów na Facebooku
Pokaż przetargi

Nieruchomości

Zamówienia publiczne